AKREDITOVANÉ KURZY .cz

Katalog kurzů

Novinka - Stavební zákon v praxi

Kurz seznamuje účastníky s jednotlivými oblastmi, které stavební zákon upravuje a se základními pojmy. Popisuje cíle a úkoly v oblasti územního plánování a zásady územního rozvoje. Detailně se věnuje problematice územního rozhodování a související legislativě. Studující se seznámí s postupy při umísťování a povolování staveb a také se souvisejícími zákonnými ustanoveními a předpisy. Studijní materiál reaguje na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, účinný od 1. 7. 2017, který zrušil a nahradil zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Autor kurzu: Ing. Jaroslav Smíšek

Nabídka nových akreditovaných kurzů

Připravili jsme pro vás nové kurzy, které logicky navazují na kurzy Vstupního vzdělávání a poskytují ucelený a prakticky orientovaný návod na práci, cílí na praktické problémy a popisují řešení. Autoři kurzů: Mgr. Bc. Jan Jaroš, DiS, Ing. Jan Kubišta, Ing. Bohumír Mottl, Mgr. Jan Vystrčil

Následné vzdělávání

(časová dotace 4 dny)

Kurz komplexně popisuje hlavní témata ekonomická, právní i veřejnosprávní. V oblasti ekonomické se následné vzdělávání soustředí především na oblast obecních rozpočtů a dotací.V oblasti práva jsou akcentována velmi aktuální témata registrace smluv a poskytování informací.Směrem k veřejné správě jsou přiblížena témata – EIDAS, řádný výkon kontrol či správné zveřejňování na úřední desce.

Následné vzdělávání – oblast ekonomická

(časová dotace 1 den)

Kurz je určen pro zájemce,jejichž pracovní náplní je ekonomická agenda. Kurz ve srozumitelné formě představuje problematiku rozpočtového procesu v oblasti územně samosprávných celků, upozorňuje na některá úskalí a rizika související s přijímáním dotací.Seznamuje s poskytnutím, schválením či uveřejněním samotné dotace nebo představujepřípady možného porušení rozpočtové kázně.

Následné vzdělávání – oblast právní

(časová dotace 2 dny)

Kurz poskytuje přehled těch nejdůležitějších témat zákona o zadávání veřejných zakázek, srozumitelně popisuje, jaké by měly být hlavní úvahy vedoucích pracovníků, nastavují-li systém kontrol na úřadě či na svém pracovišti.Shrnuje obecné informace týkající se problematiky poskytování informací a předkládá návody, jak si provést test proporcionality při kolizi práv, jak z poskytnutí vyloučit informace chráněné a jak žádosti správně administrovat.

Následné vzdělávání – oblast veřejnosprávní

(časová dotace 1 den)

Kurz informuje o tom, za jakých podmínek a jakým způsobem mají být registrovány smlouvy.Seznamuje s procesy uveřejnění a případné anonymizace i v praktické rovině.Představuje zákonné povinnosti spočívající ve zřízení úřední desky a jejího způsobu vedení.Poukazuje na nové pojetí elektronického podepisování dokumentů, jejich pečetění, označování časovými razítky a prokazování totožnosti pomocí elektronických prostředků.

Interkulturní komunikace III. - s příslušníky vzdálených národů a kultur

Kurz se zaměřuje na specifika interkulturní komunikace s příslušníky vzdálených národů a kultur, kteří přicházejí do českého prostředí stále ve vyšším počtu zejména z arabských zemí, Japonska, Koreje a Vietnamu. Obsah kurzu je rozdělen do základních tezí - přehled o geopolitické situaci příslušných zemí, stručná charakteristika jednotlivých států, základní informace k jejich národním jazykům a písmům, představení sociokulturních aspektů, přehled informací o kultuře, národních zvyklostech a tradicích těchto zemí, seznámení s projevy a chováním jejich příslušníků v českém prostředí, a to včetně specifických rysů komunikace na českých úřadech. Kurz je doplněn o krátké ukázky autentických dialogů cizince příslušné národnosti s českým úředníkem. Autor kurzu: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

NOVINKA od ledna 2017

Objednávku e-learningových kurzů je možné vytvořit až do data zahájení kurzu. Termíny uzávěrky se ruší.

 

Ediční plán 2017 (e-learningové kurzy)

  • Pokračující vzdělávání - modulární kurz
  • Spisový řád
  • Interkulturní komunikace III. Arabská a Asijská kultura
  • Český jazyk pro úředníky II. Velká písmena a zkratky
  • Český jazyk pro úředníky III. Čárka ve větě a souvětí
  • Profesionální přístup k nevidomým klientům a návštěvníkům úřadů
  • Jednotná forma úředních dokumentů
  • Novela zákoníku práce
  • Stavební zákon
  • Etiketa v praxi úředníka (kombinovaný kurz)

Kybernetická bezpečnost

Kurz seznamuje se základními aspekty a zásadami kybernetické bezpečnosti, která nabývá na svém významu a již nyní platí za jeden z určujících aspektů bezpečnostního prostředí České republiky. Hlavním smyslem kybernetické bezpečnosti je ochrana prostředí k realizaci informačních práv člověka. Autorský tým: Bc. Jan Hanuš, Tomáš Kraus, DiS., Časová dotace: 1 den

Veřejné zakázky

Dne 29.4.2016 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který s účinností od 1.10.2016 nahrazuje dosavadní regulaci veřejného zadávání z roku 2006. V tomto kontextu se tento e-learningový kurz zaměřuje na základní přehled a srovnání těch nejzásadnějších změn pravidel veřejného zadávání ve veřejné správě, jejich povahu a konkrétní projevy. Autor: Ing. Robert Páleník, Časová dotace: 1 den

NOVINKA! - Prezenční seminář pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních sužbách

Akreditace MPSV č. 2016/0684-PC/SP/VP/PP

Úvod do specifik sociální práce s osobami se zrakovým postižením.

Vzdělávací kurz v rozsahu 8 výukových hodin poskytuje základní informace a úvodní nácvik základních dovedností potřebných pro sociální práci s osobami se zrakovým postižením.

ELEARINGOVÝ KURZ PRO HODNOTITELE

Systém hodnocení zaměstnanců je jedním ze základních nástrojů řízení lidských zdrojů a mnoho úřadů jej využívá také jako nástroj motivace a rozvoje. V e-learningovém kurzu se hodnotitelé seznámí se základními teoretickými přístupy k hodnocení, ale také praktickou stránkou: naučí se pracovat s kompetenčním modelem, dozvědí se o zákonitostech implementace hodnocení na úřadě, získají tipy a doporučení, jak vést hodnotící rozhovor s podřízeným. Autorem a průvodcem kurzu je odborník, který má dlouholeté praktické zkušenosti s implementací a realizací hodnocení zaměstnanců ve veřejné správě - Bc. Bohumil Daďa.

ELEARNINGOVÝ KURZ PRO HODNOCENÉ ZAMĚSTNANCE

Základní kurz pro hodnocené zaměstnance přináší souhrnný přehled o přínosech, smyslu a systému hodnocení zaměstnanců v rámci úřadu. Je nástrojem pro praktickou přípravu na hodnocení, zejména na hodnotící rozhovor.

Přihlaste se o svůj bonus!